การใช้โทรศัพท์เรียกเข้า การท่าเรือแห่งประเทศไทย
             1. การเรียกเข้า กทท. โดยตรง ผู้เรียกเข้าจากภายนอก กทท. สามารถเรียกเข้าหมายเลขภายในของ กทท. โดยกด 0 2269 ตามด้วยหมายเลขภายใน 4 ตัวที่ต้องการติดต่อ
             2. การเรียกเข้าผ่านระบบโอนสายอัตโนมัติ โดยติดต่อหมายเลข 0 2249 7878, 0 2249 0419, 0 2249 0362 และ 0 2249 0399
     
ส่วนอำนวยการประจำผู้อำนวยการ (ชั้น 16, 17)
 

ผู้อำนวยการ กทท.
เลขานุการผู้อำนวยการ กทท.
ฝ่ายปฏิบัติการ
รองผู้อำนวยการ กทท.
เลขานุการรองผู้อำนวยการ กทท.
ฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการ กทท.
เลขานุการรองผู้อำนวยการ กทท.
ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ กทท.
เลขานุการรองผู้อำนวยการ กทท.
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กทท.
เลขานุการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กทท.
ฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กทท.
เลขานุการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กทท.

5100
5104, 5108, 5119

5106
5106

5102
5107, 5109

5101
5105
5141
5145

5142
5146

 


ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.)
 

ผู้อำนวยการ ทกท.
เลขานุการผู้อำนวยการ ทกท.
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ทกท.

กองบริหารงานทั่วไป
แผนกตรวจสอบการชั่งวัดสินค้า
แผนกบรรทุกและขนถ่ายสินค้า
แผนกควบคุมการปฏิบัติงานหน้าท่า
แผนกตรวจสอบสินค้า
     (Checking Post ข.อ.)
แผนกควบคุมสินค้าอันตราย
     (เคมี)

5300
5327
5301, 3010,
3405, 3979
5912
3404, 3416, 3535
3412, 3975
3417, 3937

3474, 3492

3148, 3558, 3888

 


ฝ่ายสินค้า
 

ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
แผนกสารบรรณ

3989
3983
4049

 


กองท่าบริการตู้สินค้า 1
 

ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สารบรรณ
แผนกวางแผนระบบตู้สินค้า
แผนกเครื่องมือทุ่นแรง
แผนกสารสนเทศ
แผนกปฏิบัติการ
แผนกด่านตรวจสอบภายใน

4071
4104, 3772
4044
3003, 3956, 3959
4065
3011, 3004
3955, 4077
3008

 


กองท่าบริการตู้สินค้า 2
 

ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สารบรรณ
แผนกวางแผนระบบตู้สินค้า
แผนกเครื่องมือทุ่นแรง
แผนกสารสนเทศ
แผนกปฏิบัติการ
แผนกด่านตรวจสอบภายใน

3402
3971
3972
3057, 4095
3723, 4016
3972, 4100
3582, 3410
3018, 3193

 


ฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแรง
 

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแรง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแรง
ธุรการ

5303

5304

5330

 


กองบริการท่า
 

ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สารบรรณ
แผนกท่า
แผนกเรือ
แผนกสื่อสาร

3467, 3469
3005
3472
3476, 3478
3479, 3485
3481, 3483

 


กองผลประโยชน์ 1 (ชั้น 2)
 

ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สารบรรณ

5670-1
5685-6
5681-4

 


กองผลประโยชน์ 2 (ชั้น 1)
 

ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สารบรรณ
แผนกคิดค่าภาระ 6
แผนกคิดค่าภาระ 7
แผนกคิดค่าภาระ 8

5640
5651
5634
5637-44
5645-9
5663, 5658, 5660

 


One Stop Service (ชั้น 1 อาคาร B)
กองผลประโยช

 

ศูนย์ชำระค่าภาระและค่าบริการ
แผนกรับเงินที่ดิน-เบ็ดเตล็ด

5730-7
5320-1

 


กองคลัง (ชั้น 3)
 

ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สารบรรณ
แผนกรับเงิน
แผนกจ่ายเงิน
แผนกภาษี (ชั้น 3 โพเดียม P)

5560
5561, 5562
5566
5570
5577, 5580
5586, 5589

 


กองกฎหมาย (ชั้น 14)
 

ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สารบรรณ

5190
5196
5208

 

 
กองปฏิบัติการสินค้า 1
 

ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สารบรรณ
ห้องประชุมจัดเรือ
แผนกโรงพักสินค้า 1
แผนกโรงพักสินค้า 2
แผนกโรงพักสินค้า 3
แผนกโรงพักสินค้า 4
แผนกโรงพักสินค้า 5
แผนกโรงพักสินค้า 6
แผนกโรงพักสินค้า 7
แผนกโรงพักสินค้า 8

3422
3997, 3419
3418, 3423
3420
3425, 3565
3427, 3567
3429, 3435
3432, 3571
3434, 3573
3436, 3426, 3575
3438, 3577
3441, 3486

 


กองปฏิบัติการสินค้า 2
 

ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สารบรรณ
แผนกโรงพักสินค้า 9
แผนกโรงพักสินค้า 11
แผนกโรงพักสินค้า 13
แผนกโรงพักสินค้า 14
แผนกโรงพักสินค้า 15
แผนกโรงพักสินค้า 16
แผนกโรงพักสินค้า 17

3814
3065, 4023
3484
3443, 3459
3572, 3566, 3592
3468, 3520
3264, 3805
3437, 3958
3428, 4030
3439, 3793

 


กองปฏิบัติการสินค้า 3
 

ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สารบรรณ
แผนกควบคุมการบรรจุตู้สินค้า
แผนกควบคุมตู้สินค้าเปล่า

3471
3056
3059
3448, 3822
3798, 4075

 


กองคลังสินค้า
 

ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สารบรรณ
แผนกคลังสินค้าผ่านแดน
แผนกคลังสินค้าทัณฑ์บน
แผนกคลังสินค้าอันตราย
แผนกคลังสินค้าตกค้าง
แผนกคลังสินค้ารถยนต์

3445
3480
3447, 3366
3449, 3896
3400, 3454
3465, 3092
3456, 3677
3463, 3458

 


กองซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง
 

ู้ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สารบรรณ
แผนกบริการ + ซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง
แผนกบริการ + ซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง

4027
3047
3408
1 3521, 3296
2 3879, 3095

 


กองเครื่องมือทุ่นแรง
 

ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สารบรรณ
แผนกเครื่องมือทุ่นแรง 1
แผนกเครื่องมือทุ่นแรง 2
แผนกปั้นจั่น

3779, 3973
3504, 3970
3513
3516-7
4031, 3553
3085, 3173, 3514

 


ศูนย์รักษาความปลอดภัย
 

ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สารบรรณ

3692
3795
3507

 


ส่วนการตลาด (ชั้น 13)
 

หัวหน้าส่วนการตลาด
งานวิจัยการตลาด
งานธุรกิจสัมพันธ์
งานส่งเสริมการตลาด
    (โทรสาร)

5389
5307-9
5393-4
5386-8, 5317
5318

 


ฝ่ายการเงินและบัญชี (ชั้น 4)
 

ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
สารบรรณ
แผนกบัญชีรายได้

5501
5502-3
5508
5542-9

 


ฝ่ายการร่องน้ำ (ชั้น 9)
 

ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
สารบรรณ

5260
5261, 5263
5269

 


กองการขุดลอก
 

ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สารบรรณ

5270
5271-2
5268

 


กองการสำรวจร่องน้ำ
 

ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สารบรรณ

5262
5280
5277

 


ศูนย์บริการการให้บริการและข้อมูลข่าวสาร /
ศูนย์ส่งเสริมผู้ส่งออกรายย่อย

 

ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สารบรรณ
ศูนย์ส่งเสริมผู้ส่งออกฯ
     (โทรสาร)
งานรับเรื่องร้องเรียนและให้บริการ
งานข้อมูลข่าวสารและเก็บเอกสาร
สายด่วน 1573

5499
5463
5467
0 2269 5499
0 2269 5466
0 2269 5465
0 2269 5464

 


 

ู้สถานีตำรวจท่าเรือ

0 2249 8888-9